dr.Shafii.psd-استئوتومی-در-جراحی-بینی

استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی

برای برداشتن برآمدگی پل بینی ، که موجب می گردد تا بینی از زاویه رو برو پهن به نظر برسد ، نیاز می باشد تا پهنی بینی را کمی باریک کنیم

پاسخ