استفاده از عینک پس از جراحی بینی

استفاده از عینک پس از جراحی بینی

استفاده از عینک پس از جراحی بینی
استفاده از عینک پس از جراحی بینی تا یک ماه بعد از جراحی ممنوع میباشد . اگر عینک زدن ضروری است فقط در موارد اضطراری …

پاسخ