انواع برش در جراحی پروتز سینه

انواع برش در جراحی پروتز سینه

انواع برش در جراحی پروتز سینه
پروتز ها به منظور رفع نقایص سینه و بزرگ کردن سایز پستلن ها در سینه قرار داده می شوند . به منظور بزرگ کردن سینه ها با..

پاسخ