جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی غضروفی

میزان ضخامت پوست در جراحی زیبایی بینی عامل مهمی به شمار می رود. اگر پوست بیمار نازک باشد بایست تحت جراحی بینی غضروفی قرار گیرد

پاسخ