جراحی بینی کج

جراحی بینی کج

جراحی بینی کج
مهم ترین حسن یک بینی زیبا ، متقارن بودن آن در نیمه راست و چپ صورت می باشد و هر چه این تقارن بیشتر نمایان باشد صورت زیباتر جلوه خواهد ..

پاسخ