جوانسازی پیشانی به روش آندوسکوپی

جوانسازی پیشانی به روش آندوسکوپی

جوانسازی پیشانی به روش آندوسکوپی
بسیاری از افرادی که متقاضی لیفت پیشانی هستند ، بر این باورند که این عمل موجب باز شدن چشم و نگاه تعجب زده خواهد شد ….

پاسخ